Kisah-Kisah Sahabat Nabi saw

Kisah-kisah Para Sahabat ra. selain Khulafaur-Rasyidin.Yang dimaksud Sahabat di sini adalah Sahabat Nabi saw. Sahabat adalah semua kaum muslimin atau orang Islam yang hidup di zaman Nabi Muhammad saw yang pernah melihat Rasulullah saw selagi hidup, dan mengikuti ajaran beliau. Namun ada juga beberapa kaum yang mengaku kaum muslimin, tapi sebenarnya mereka menentang. Golongan ini disebut kaum Munafiqin atau Munafiq, maka ia tidak termasuk kategori Sahabat.
Sahabat Rasulullah saw ribuan banyaknya. Mungkin hanya beberapa ratus saja yang tercatat dalam sejarah, dan itu pun hanya yang terkenal-terkenal saja, namun yang sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Semua Sahabat Rasulullah saw masuk syurga karena bersahabat dengan Rasulullah saw.
Rasulullah saw bersabda dalam suatu hadits, “Aku ibarat bulan purnama, dan Sahabat-Sahabatku laksana bintang-bintang di langit.., Siapapun dari antara mereka kalian ikut, maka ia telah mengikutiku…”

Generasi setelah sahabat disebut Tabi’in. Tabi’in adalah siapa saja kaum muslimin pengikut para sahabat Nabi saw yang pernah bertemu langsung dengan sahabat Nabi saw ketika mereka masih hidup.

Generasi setelah Tabi’in disebut Tabi’ut-Tabi’iin, adalah siapa saja kaum muslimin pengikut jejak Tabi’in yang pernah bertemu dengan Tabi’in ketika masih hidup.

Tiga generasi ini, yakni generasi Sahabat, Tabi’in, dan Tabi’ut-Tabiin disebut zaman Salafush-sholeh. 3 zaman terbaik umat manusia.

Di antara para Sahabat ada yang disebut:
– Ahlul Bait (Keluarga Nabi saw sewaktu beliau saw masih hidup yang masuk Islam)
– As- Saabiquunal Awwaluun (Orang-orang pertama yang masuk Islam)
– Kaum Muhajirin ( Kaum Muslimin yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah)
– Kaum Anshor ( Kaum Penduduk Madinah yang mengikuti ajaran Nabi saw)
– Khulafaur-Rasyidin (Khalifah Pengganti Nabi saw.)

Beberapa sahabat ra selain Khulafaur-Rasyidin ( Abu Bakar ra, Umar bin Khaththab ra, ‘Utsman bin Affan ra, Ali bin Abu Thalib) dan Ahlul Bait.

 1. Abdurrahman bin Auf ra.
 2. Abu Sufyan ra.
 3. Amr bin Ash ra.
 4. Bilal bin Rabbah ra.
 5. Hamzah Bin Abdul Muthalib ra.
 6. Ikrimah bin Abu Jahal ra.
 7. Ja’far bin Abu Thalib ra.
 8. Sa’ad bin Abi Waqas ra.
 9. Ubaidah ra.
 10. Mu’az bin Jabbal ra.
 11. Zaid bin Haritsah ra.
 12. dll ( akan di muat satu persatu dalam satu atau beberapa artikel, insya Allah ….. )